برگزاری کارگاه آموزشی مهندسین داس‌لاجر در موتورسازان تراكتورسازی

گزارش تصویری

daslager- (1)

•••

daslager- (2)

•••

daslager- (3)