قدرت تحمل بلبرینگ

قدرت تحمل بلبرینگ ها بر چه اساسی است؟

ISO492 و ISO199 و ISO582 و نیز ISO1132 استانداردهای بین المللی برای تعیین میزان تحمل بلبرینگ ها هستند. در شرایط کلی، بلبرینگ ها بر اساس قدرت تحمل کلاس PO ساخته می شوند، اما بنا به درخواست مشتریان، در مواردی با کاربردهای خاص منجمله برای هدایت خیلی دقیق شفت یا سرعت های خیلی بالا، آنها می توانند بر اساس کلاس های P6، P6X، P5، P4 و P2 نیز تولید شوند.