انتخاب نوع بلبرینگ

چگونه بلبرینگ مناسب را انتخاب کنیم؟

هر نوع بلبرینگی عناصر ویژه خود را دارد، که آن را مناسب برای برخی از کاربردهای خاص می کند. بهمین دلیل انواع بلبرینگ با مدل های زیاد ساخته شده است تا بتواند نیازهای مختلف زیادی را تامین نماید. از آنجا که عوامل مختلفی در انتخاب نوع صحیح بلبرینگ بایستی مورد لحاظ واقع شود، ارائه یک قانون معین برای انتخاب آن ها غیر ممکن است. با اینحال مهمترین معیارهایی که بایستی در انتخاب یک بلبرینگ صحیح به آن ها توجه نمود عبارتند از:

1- بزرگی و جهت بار وارده

2- همترازی بین شفت و محفظه

3- میزان دمای عملیاتی محیط.