انتخاب اندازه بلبرینگ

چگونه سایز مناسب بلبرینگ را بدانیم؟

در هنگام انتخاب اندازه بلبرینگ آنچه که می بایست مورد توجه قرار گیرد اولا، باری که باید توسط بلبرینگ تحمل شود و در ثانی عمر مفید مورد انتظار و ایمنی تعریف شده برای دستگاه می باشد.